E-Recruitment Application Program » Feature (Front Page)

Feature (Front Page)

Update: July 22nd, 2013

ผู้สมัครงานสามารถกำหนด User name และ Password ได้เองหรือ อ้างอิงจาก Email Address ของผู้สมัครงาน พร้อม Validate ว่าผู้สมัครงานใช้ Email Address จริงหรือไม่ หลังจากนั้นสามารถเข้ามาฝากประวัติงานได้ทันที

register

register

ขั้นตอนในการกรอกข้อมูลส่วนตัว หรือ ว่าจะแนบ Resume ได้ทันที ด้วย Files Excel / Word / หรือ Pdf

form สมัครงาน

form สมัครงาน

ต่อจากนั้นเข้าสู่การกรอกประวัติการศึกษา ของผู้สมัครงานสามารถ Add ได้เพิ่มโดยตลอด

step_2

ผู้สมัครงานสามารถกรอกประสบการณ์ในการทำงานได้ทันที พร้อมด้วย Certificate ของผู้สม้ัครงาน

กรอกในส่วนของประสบการณ์

กรอกในส่วนของประสบการณ์

ผู้สมัครงานกรอกความสามารถทางด้านภาษา / ทักษะทางด้าน Computer / ความสามารถในการพิมพ์

ประสบการณ์

ประสบการณ์

ผู้สม้ัครงานสามารถใส่รายละเอียด การติดต่อกลับ / กรณีเร่งด่วน / และทราบจากสื่อใด ๆ ในการสมัครงาน

step5

No comments yet.
TOP
Copyright 2009-2012 By Idea2Mobile.com. 1520 Ladprow 101 ,Ladprow Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240.

Mobile 1 : 0866188111 | Mobile 2 : 0863893896 Email.:anantachai@idea2mobile.com